OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: CB Group Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana pod adresem ul. Nowaka Jeziorańskiego 9/273 03-984 Warszawa , NIP: 113-287-87-86
2. Inspektor ochrony danych w CB Group Sp. zo.o. jest osoba dostępny pod adresem [email protected]
3. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy najmu pojazdu zastępczego jak i w trakcie wykonywania umowy są przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia.
4. Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a. dane przekazywane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy najmu pojazdu zastępczego,
5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a. firmie ubezpieczeniowej,
b. pełnomocnikom zawodowym i osobom upoważnionym do występowania w imieniu Administratora,
c. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie prawa.
6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
a. przepisy prawa, które mogą obligować CB Group Sp. zo.o. do przetwarzania danych przez określony czas,
b. okres, który jest niezbędny do obrony interesów CB Group Sp. zo.o.,
c. okres na jaki została udzielona zgoda.
7. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
b. sprostowania danych,
c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
f. przeniesienia Państwa danych osobowych,
g. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.
8. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez CB Group Sp. zo.o., mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.
11. Podpisanie niniejszego dokumentu stanowi wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.