Przydatne adresy

Rzecznik Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
NIP: 525–15–66–173
tel. 22 333 73 26-27, faks 22 333 73 29
www.rzu.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego
Plac Powstańców Warszawy 1
skr. poczt. 419
00-950 Warszawa 1
NIP: 521-340-29-37
tel. 22 262-50-00, faks 22 262-51-11
www.knf.gov.pl