Czy wiesz czym różni się wypadek od kolizji?

Potocznie określeń tych używa się zamiennie, tymczasem są to dwa różne zdarzenia. Zasadnicza różnica tkwi w skutkach zdarzenia. niewątpliwym podobieństwem jest fakt, iż zarówno wypadek, jak i kolizja to zdarzenie drogowe z udziałem pojazdów mechanicznych. Konsekwencje wypadku, zwłaszcza dla sprawcy są znacznie poważniejsze od tych, jakie mają miejsce w przypadku kolizji. Warto zatem poznać różnice, czemu służy poniższy artykuł.

kolizja 2 samochodow

Definicja kolizji

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym zawiera kardynalne zasady obowiązujące w ruchu drogowym. To właśnie w tych przepisach zawarte są pojęcia kolizji i wypadku wraz z definicją objaśniającą różnice pomiędzy nimi. W ustawie opisane są także kary nakładane przez organy porządkowe za nieprzestrzeganie zasad korzystania z infrastruktury drogowej w sposób bezpieczny. Definicji kolizji nie znajdziemy w ustawie kodeks karny z 6 czerwca 1997 roku. Z definicji kolizja to zdarzenie drogowe z udziałem pojazdów mechanicznych w wyniku którego nie doszło do uszczerbku na zdrowiu u żadnego z uczestników zdarzenia, również spoza pojazdów. Jak wynika z przepisów kolizja to zdarzenie w ruchu lądowym, które spowodowane zostało nieumyślnie poprzez niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skutkiem kolizji mogą być szkody materialne, jak również krótkotrwały uszczerbek na zdrowiu, przez co rozumie się naruszenie narządów ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej jak 7 dni i nie wymagający hospitalizacji. W takiej sytuacji organy porządkowe jak np. Policja może zdarzenie zakwalifikować jako kolizję. Konsekwencją za spowodowanie kolizji może być ukaranie mandatem karnym. Podkreślić należy, iż organ porządkowy na podstawie przesłanek wynikających z przepisów i stanu faktycznego dokonuje kwalifikacji zdarzenia.

Pojęcie wypadku - definicja

Definicja wypadku zawarta jest analogicznie do kolizji w przepisach ustawy o ruchu drogowym. Pojęcie to objaśniane jest jako zdarzenie w ruchu lądowym, spowodowane nieumyślnie przez naruszenie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, w konsekwencji którego doszło do rozstroju zdrowia, wymagającego hospitalizacji dłuższej jak 7 dni. Konsekwencją wypadku może być również śmierć poszkodowanego lub trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niepełnosprawność. W potocznym znaczeniu wypadek to zdarzenie drogowe w wyniku którego co najmniej jeden z uczestników został poważnie ranny. Jeśli powyższe przesłanki zostały spełnione organy porządkowe muszą zakwalifikować zdarzenie drogowe jako co najmniej wypadek.

Należy zwrócić uwagę, iż pomiędzy kolizja a wypadkiem jest pewna luka, która pozwala na uznaniowość organów Policji co do kwalifikacji zdarzenia. Stłuczka może wówczas zostać zakwalifikowane jako kolizja mimo, iż na pierwszy rzut oka może wyglądać na wypadek.

WYPADEK DROGOWY A KOLIZJA – RÓŻNICE

Niuanse pomiędzy wypadkiem a kolizją w kwalifikacji mogą zaważyć na dalszych konsekwencjach w zakresie odpowiedzialności za spowodowanie zdarzenia. Kwalifikacja zdarzenia implikuje wysokość kary, jaką poniesie sprawca zdarzenia. Sprawa wydaje się pozbawiona wątpliwości jeśli w zdarzeniu drogowym nikt nie ucierpiał, jeżeli jednak są ranni, kwalifikacja zdarzenia ma znaczenie. Granica pomiędzy lekko a ciężko rannymi nie jest jasna w chwili zdarzenia. Zdarza się i tak, że poszkodowany dopiero po czasie doznaje dolegliwości po kolizji i trudno go wówczas uznać za rannego, a zdarzenie przekwalifikować z kolizji na wypadek.

rozbity samochod

OŚWIADCZENIE O ZDARZENIU DROGOWYM - jak sporządzić?

Kiedy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, spisanie oświadczenia przez uczestników jest niewystarczające, jak jest to w przypadku kolizji. Oczywiście sporządzenie oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest możliwe jedynie, kiedy uczestnicy są zgodni i dobrowolnie są w stanie dojść do porozumienia. Wzór oświadczenia o zdarzeniu drogowym warto mieć zawsze przy sobie, np. w samochodzie, aczkolwiek w dobie Internetu z łatwością można skorzystać z przykładowych oświadczeń z sieci. Dzięki tej opcji, w sytuacjach niekonfliktowych oraz gdy stan pojazdu na to pozwala można rozejść się bez interwencji osób trzecich i angażowania służb porządkowych.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym powinno zawierać informacje o uznaniu winy przez jednego z uczestników zdarzenia. Ponadto powinno zawierać dane osobowe wszystkich uczestników zdarzenia (imię, nazwisko, PESEL, numer kontaktowy); dane pojazdów uczestniczących w zdarzeniu (numer VIN, rejestracyjny, model, marka), numer polisy ubezpieczeniowej ze wskazaniem ubezpieczyciela, dane świadków zdarzenia oraz szczegółowy opis, przebieg zdarzenia z uwzględnieniem pory dnia, warunków pogodowych, w razie możliwości rysunek sytuacyjny.

Ponadto oświadczenie o zdarzeniu drogowym aby było ważnym dokumentem rodzącym skutki prawne musi zawierać podpisy uczestników zdarzenia, a zwłaszcza winnego zdarzeniu. W przeciwnym przypadku konieczne jest wezwanie policji celem ustalenia winy za zaistniałe zdarzenie. Im więcej oświadczenie będzie zawierać danych i informacji, tym będzie bardziej wiarygodne dla ubezpieczyciela. Mimo wszystko przepisy prawa ruchu drogowego są nadrzędne wobec sporządzanych oświadczeń o kolizji i jeżeli uczestnik kolizji, który sporządził oświadczenie przyjmując na siebie winę, po czasie zgłosi policji zdarzenie przedstawiając tę samą wersję przebiegu kolizji i zgodnie z przepisami okaże się, iż nie zawinił zdarzeniu, wówczas oświadczenie traci swoją moc.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż im dokładniejsze oświadczenie o kolizji, tym towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy kolizji szybciej podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania a cały proces likwidacji zgłoszonej szkody przebiegnie sprawniej.

ODSZKODOWANIE ZA KOLIZJĘ I WYPADEK

Poszkodowany w wypadku ma prawo ubiegać się o odszkodowanie bądź bezgotówkowe usunięcie szkody na swoim pojeździe z ubezpieczenia OC sprawcy. Analogicznie poszkodowany może zwrócić się do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy kolizji i oczekiwać likwidacji szkody. Zgłoszenie szkody leży po stronie poszkodowanego i wymaga telefonicznego kontaktu lub zgłoszenia poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie powinno uwzględnić załączenie do akt sprawy oświadczenia o kolizji. Po założeniu numeru sprawy przez ubezpieczyciela poszkodowany zostanie poinformowany o rozpatrzeniu sprawy lub też poproszony o uzupełnienie w formie dostarczenia dokumentów lub wyjaśnień. Kolejno gdy zostanie podjęta decyzja o przyznaniu odszkodowania poszkodowany może przyjąć propozycje towarzystwa ubezpieczeń lub też złożyć odwołanie uzasadniając swoje stanowisko. Z reguły zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie do 30 dni od chwili zgłoszenia szkody, jednak termin ten może się wydłużyć z uwagi na konieczność oględzin, uzupełnienia dokumentacji. Rzadko zdarza się, iż okoliczności zdarzenia nie budzą wątpliwości.

Podsumowując należy podkreślić zasadniczą różnicę między wypadkiem a kolizją określaną również często jako stłuczka, otóż różnicę stanowią konsekwencje. Kluczową rolę pełni jednak aktualne ubezpieczenie OC sprawcy. To właśnie polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych, która jest obowiązkowym ubezpieczeniem chroni interesy poszkodowanych zarówno w kolizji jak i wypadku. W ramach ubezpieczenia OC sprawcy można ubiegać się o naprawę pojazdu, odszkodowanie, samochód zastępczy, jak również zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł