Postępowania wyjaśniające UKOiK a wytyczne KNF.

Kwestie aut zastępczych, jakie stały się przedmiotem postępowania wyjaśniającego UKOiK są zgodne z wytycznymi KNF. Przypomnijmy, iż chodzi o kwestie odmawiania klientom samochodów zastępczych na pełen okres, w jakim klientom przysługuje prawo do korzystania z pojazdu zastępczego. Ponadto w wyniku skarg konsumentów UKOiK bada również kwestie kosztów samochodów zastępczych i zasad współpracy podmiotów nie posiadających umów ramowych o współpracy w zakresie wynajmu samochodów zastępczych. W ocenie ekspertów rynku poddane badaniu kwestie są zgodne z wytycznymi KNF w odniesieniu do likwidacji szkód komunikacyjnych.

Kwestie sporne

Jeśli chodzi o czas udostępniania pojazdu zastępczego  oraz rzekomego zaniżania stawek wynajmu przez ubezpieczyciela nie można doszukiwać się klauzul abuzywnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie podlega ogólnym warunkom ubezpieczenia, ale ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych i kodeks cywilny. Natomiast w odniesieniu do niekorzystnych stawek za wynajem pojazdów zastępczych u przedsiębiorców spoza listy współpracujących z ubezpieczycielem mamy do czynienia z wzorcami umownymi wypożyczalni. Pod tym kątem trudno doszukać się naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Interes konsumentów a ubezpieczający

Postępowania sprawdzające abuzywność klazuzul umownych i praktyk ubezpieczycieli wszczęto na podstawie skarg jakie wpłynęły od rzekomych konsumentów. Rzekomych bowiem warto podkreślić, iż poszkodowani przez firmy ubezpieczeniowe w świetle przepisów o ubezpieczeniu OC nie powinni być traktowani jako konsumenci. Trudno zatem mówić o naruszeniu interesów konsumentów, gdy osoby wnoszące roszczenia do ubezpieczenia OC nie są konsumentami. Potwierdza to orzecznictwo SN w uchwale w sprawie o sygnaturze akt III SZP 2/15: Poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem.

Podsumowując UOKiK występuje w obronie ubezpieczających, którzy zgłosili się do urzędu ze skargami, tymczasem nie są oni konsumentami. Co za tym idzie Urząd nie posiada delegacji do występowania w ich interesie i imieniu. Kwestie, które są badane przez UKOiK są ujęte w wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego z 2014 roku. Praktyki w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych powszechnie stosowane przez ubezpieczycieli są z nimi zgodne, stąd wniosek iż nie można ich uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, jak wykazuje UOKiK w uzasadnieniu wszczęcia postępowań badawczych.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł