Pojazdy zastępcze pod okiem UOKiK, kłopoty towarzystw ubezpieczeniowych

W sprawach czterech towarzystw ubezpieczeniowych zostały wszczęte przez prezesa UOKiK postępowania wyjaśniające. Zadaniem Urzędu jest dochodzenie związane z pojazdami zastępczymi. To pokłosie skarg, jakie do UOKiK skierowane zostały przez konsumentów.

 

Skargi konsumentów

Zaledwie od lipca 2021 roku do UOKiK zostało skierowanych 20 skarg wystosowanych przez konsumentów, które dotyczyły wyłącznie gwarancji pojazdów zastępczych dla poszkodowanych w wypadkach i kolizjach komunikacyjnych. Poszkodowanym w wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe winno zapewnić samochód zastępczy na pełen okres, w jakim poszkodowany nie może korzystać z własnego pojazdu. Opcjonalnie dopuszcza się pokrycie kosztów wynajmu pojazdu na wspomniany czas. Koszty udostępnienia pojazdu zastępczego poszkodowanemu winny obciążyć ubezpieczyciela OC sprawcy kolizji lub wypadku.

 

Skargi, jakie wpłynęły do UOKiK dotyczą przede wszystkim okresu na jaki pojazd był udostępniany poszkodowanemu. Ubezpieczyciele maksymalnie ograniczali czas korzystania z pojazdu zastępczego, bądź zaniżali stawki za wynajem takiego samochodu. Zwykle skargi odnosiły się do ponoszenia kosztów samochodu zastępczego wyłącznie za czas naprawy pojazdu bez uwzględnienia okresu oczekiwania na kosztorys, dowozu auta do warsztatu, oczekiwania na dostawę części itp. Ponadto w przypadku wynajmu pojazdów przez uprawnionych były uwzględniane jedynie stawki najmu obowiązujące dla firm współpracujących z zakładem ubezpieczeń, co jest zachowaniem nieuzasadnionym i krzywdzącym. Dostępność pojazdów w tychże firmach często bywa ograniczona, uniemożliwiająca swobodne korzystanie z należnego pojazdu zastępczego.

Zdarzało się również, że oferowano wynajem pojazdu na niekorzystnych dla uprawnionego warunkach wynajmu. To trzy najpoważniejsze przewinienia ubezpieczycieli będące wspólnym mianownikiem skarg, jednak nie jedyne. Popularyzacja uprawnienia do pojazdu zastępczego z OC sprawcy przyczyniła się do nagminnego łamania praw konsumenta, w tym wypadku poszkodowanego uprawnionego do korzystania z samochodu zastępczego. Z drugiej zaś strony świadomość swoich praw osób poszkodowanych radykalnie wzrosła na przestrzeni ostatnich lat, co pozwoliło nagłośnić patologiczne praktyki towarzystw ubezpieczeniowych.

 

Postępowania wyjaśniające 

W związku ze skargami UOKiK musiał podjąć stosowne proceduralne kroki. Póki co nie doszło do radykalnych decyzji, ani nałożenia kar, a jedynie postanowiono wszcząć postępowania wyjaśniające, dotyczące do problemów, jakie najczęściej stanowiły przedmiot skargi. Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK skomentował wszczęte postępowania, zaznaczając że na razie są to zaledwie 4 postępowania, ale niewykluczone że zostaną rozpoczęte kolejne postępowania. Problemy, z jakimi konsumenci się zgłaszają są powielane, co wskazuje na typowość dla branży i wymaga reakcji ze strony UOKiK. W toku postępowania wyjaśniającego sprawdzane są szczegółowo zasady, na jakich poszkodowani kierowcy mogą korzystać z pojazdów zastępczych. Ponadto bada się czy towarzystwa ubezpieczeniowe celowo nie powodują zaniżenia stawek za wynajem pojazdu zastępczego.

Dużym problemem wykazywanym w skargach konsumenckich jest czas, na jaki pojazdy są udostępniane. Spory poszkodowanych z firmami ubezpieczeniowymi dotyczą okresu, za jaki koszty wynajmu są pokrywane przez ubezpieczyciela z OC sprawcy. Kwestią sporną stanowią także zapisy umowne między przedsiębiorcami świadczącymi usługę wynajmu pojazdu w ramach tzw. samochodu zastępczego, a firmą ubezpieczeniową. Straty poniesione w wyniku nieuprawnionych działań towarzystw ubezpieczeniowych w wielu przypadkach sięgały wysokich sum.

Jak dotąd postępowanie wyjaśniające wszczęto wobec: Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group, Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń, Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń oraz Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska. Celem postępowań ma być ustalenie czy mogło dojść, a jeśli doszło to w jakim zakresie do wystąpienia nieprawidłowości. Jeżeli postępowania wykażą naruszenia zbiorowych interesów konsumentów lub wykażą uzasadnienie wszczęcia postępowań w sprawie o klauzule niedozwolone z pewnością doprowadzi to do zmian na rynku i poskutkuje kolejnymi postępowaniami wobec pozostałych towarzystw, które działają na podobnych zasadach.

Wszystkie artykułyNastępny artykuł